Archiwa tagu: dokument

papiery wartosciowe – weksel

papiery wartosciowe - weksel weksel dokument blankiety

                          

Weksel jest rodzajem papieru wartościowego imiennego lub na zlecenie o ściśle przez prawo określonych cechach, wyrażający bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy weksla lub osoby przez niego wskazanej do zapłaty określonej sumy pieniędzy osobie wskazanej w tym dokumencie, w wyznaczonym terminie i miejscu. Aby dokument został uznany za weksel winien zawierać co najmniej: nazwę "weksel" w tekście dokumentu (w języku w jakim weksel wystawiono); bezwarunkowe polecenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej; nazwisko osoby, która ma zapłacić;  termin płatności;  miejsce płatności;  nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana; datę i miejsce wystawienia weksla oraz podpis wystawcy weksla. Weksel, na którym nie został wpisany termin płatności uważa się za płatny za okazaniem. Jeżeli nie zostało wskazane miejsce płatności, przyjmuje się, że weksel płatny jest w miejscu wskazanym obok nazwiska płacącego. Brak innych elementów pod warunkiem, że na dokumencie widnieje chociaż podpis wystawcy powoduje, że mamy do czynienia z wekslem niezupełnym (in blanco). Dopiero uzupełnienie takiego dokumentu o wszystkie ustawowe cechy, pozwoli na dochodzenie roszczenia wekslowego. Osobą uprawnioną do realizacji praw majątkowych wyrażonych w wekslu jest jego prawny posiadacz. Weksel może być spisany nawet na zwykłej kartce papieru, pod warunkiem, że zawiera wszystkie niezbędne elementy wymienione w ustawie Prawo wekslowe. Szczególną formą weksla jest weksel in blanco. Tego typu weksle są często spotykane w obrocie bankowym, jako jedna z form zabezpieczenia kredytu. W świetle Prawa wekslowego weksel in blanco to dokument celowo nieuzupełniony w chwili wystawienia. Zazwyczaj na blankiecie wekslowym widnieje tylko podpis wystawcy weksla. Nie ma natomiast wpisanej sumy należności i terminu jej płatności. Brakujące dane, w razie zaistnienia takiej potrzeby, uzupełnia osoba, na której rzecz ma być dokonana zapłata z weksla. Weksle in blanco są szczególnie popularne w obrocie bankowym, w którym stosowane są jako jedna z form zabezpieczenia kredytu. Do 1 stycznia 2007 r. istniały urzędowe blankiety wekslowe, które służyły realizacji obowiązków fiskalnych wynikających z ustawy o opłacie skarbowej. Od tej daty od weksli nie pobiera się opłaty skarbowej, natomiast w obrocie funkcjonują prywatne blankiety wydawane przez poszczególnych przedsiębiorców, z tym, że nie ma ustalonego jednolitego wzoru takiego dokumentu.